REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 27.04.2013
www.sklep.dobex-dobczyce.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.sklep.dobex-dobczyce.pl, który prowadzony jest przez F.P.U.H. „DOBEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

2.      Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający – F.P.U.H. „DOBEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach przy ul. Kilińskiego 59a, NIP 681-001-46-23.


Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.sklep.dobex-dobczyce.pl.

 
Produkt – produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie.

Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca – wybrana firma kurierska lub
Poczta Polska S.A..

Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.

Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP.

Magazyn Sprzedawcy – magazyn, znajdujący się w Dobczycach przy ul. Kilińskiego 59a lub przy ul. Rynek 2 (woj. małopolskie).

 1. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie:

o   sprzedaży:

·         urządzeń wyposażenia sklepów (m.in. urządzenia chłodnicze, urządzenia fiskalne, regały)

·         klimatyzacji

·         oprogramowania klasy ERP

o   usług:

·         instalacji klimatyzacji,

·         wdrożenia i obsługi oprogramowania klasy ERP

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie na terenie RP.
 2. W przypadku wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu (takich jak: błędne wyświetlenie ceny, dostępności, itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 3. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją
 6. Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej i z dostępem do Internetu.
 7. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod nr (12) 271 33 81, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 – 17.00, oraz w soboty od godziny od 8.30 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów pod adresem esklep@dobex-dobczyce.pl od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.
 11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.*(koszt połączenia wg stawek operatora)

§ 2

Składanie Zamówień

1.      Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową Sklepu: www.sklep.dobex-dobczyce.pl.

2.      Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

a.       dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka zamówień”);

b.      wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego (rejestracja), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

c.       zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.      Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

4.      Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia. Dodatkowo Klient musi potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez link internetowy, który zostanie wysłany na podany w Zamówieniu adres e-mail Klienta.

5.      Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu i za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest 24 godziny na dobę.

6.      Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

7.      Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.

8.      Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

§ 3
Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mail z informacją o otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, ceny Produktu, kosztów, i sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty oraz Miejsca dostawy oraz wybranej przez Klienta formy płatności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Jeśli zamawiany Produkt nie ma ustalonego kosztu dostawy, przy podsumowaniu zamówienia zamiast kosztu dostawy pojawi się informacja: „Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu”. W takim przypadku po uprzednim kontakcie z Klientem zostanie zaproponowana cena dostawy. Klient potwierdzając koszt dostawy, potwierdza złożenie Zamówienia w Sklepie.
 3. Jeśli w chwili otrzymania Zamówienia, w magazynie Sprzedawcy dostępny jest zamówiony Produkt, Klient w terminie do 2 dni roboczych, otrzyma e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z numerem paczki oraz terminem dostawy.
 4. Jeśli w chwili otrzymania Zamówienia, w magazynie Sprzedawcy brak jest zamówionego Produktu, e-mail, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient otrzyma z chwilą, gdy zamówiony Produkt będzie dostępny.
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą wysłania zamówionych Produktów z magazynu Sprzedawcy.
 7. W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia lub Zamówień złożonych niezgodnie z Regulaminem.

§ 4
Terminy dostawy
Realizacja Zamówień

 1. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.
 2. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.
 3. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy i poprzez serwis Płatności.pl, albo od złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
 4. O terminie dostawy zamówionego Produktu Klient zostanie poinformowany, w mailu informującym o wysłaniu przesyłki, o którym mowa w § 3 ust. 3.
 5. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie możliwym zrealizowanie Zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Produktu, wówczas Sprzedawca, niezwłocznie, poinformuje o tym Klienta, który w takim przypadku może: anulować Zamówienie, wyrazić zgodę na realizację Zamówienia w częściach, zmienić jego zwartość (np. zrezygnować z części Produktów) lub wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy. W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli Klient dokonał przedpłaty.
 6. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie wskazanym w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 3 , powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedawcę. Wówczas Sprzedawca podejmie niezbędne kroki w celu ustalenia miejsca, w którym znajduje się paczka z zamówionym Produktem oraz w celu realizacji Zamówienia.
 7. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

§ 5
Dostawa Towaru
Koszty dostawy

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Produktu w formie przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej za pośrednictwem Dostawcy lub transportem własnym Sprzedawcy.
 2. Klient w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 3 zostanie poinformowany o wysłaniu Produktu z magazynu Sprzedawcy oraz terminie dostawy.
 3. Koszt dostawy Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wagi wybranego Produktu).
 4. W przypadku, gdy wybrany Produkt ma wagę powyżej 31,5 kg lub wymiary powyżej 60 cm x 60 cm, koszt dostawy zostanie ustalony przez Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy indywidualnie z Klientem.
 5. W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki lub w innej formie zgłosić zastrzeżenia, co do stanu przesyłki. W przypadku, jeżeli nie będzie to możliwe, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Klient powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki.
 6. W przypadku, gdy po wydaniu przesyłki Klientowi ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni poinformować o tym Sprzedawcę.
 7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Klient jest zobowiązany udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

§ 6
Płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:
  1. przy dostawie Produktu za pobraniem - za pośrednictwem Dostawcy;
  2. przy odbiorze osobistym Produktu w jednym z Magazynów Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu dostępności.
  3. wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia;
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy; Idea Bank, nr konta: 73 1950 0001 2006 0000 6930 0002.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od Umowy

 1. Zgodnie z np. 7 ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) ("Ustawa"), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu. Od chwili otrzymania produktu mają Państwo 10 dni na zwrot zakupionych produktów (wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera formularz zwrotu/reklamacji – załącznik nr 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zwracany Produkt powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Zwrotowi podlega również opakowanie, które jest częścią Produktu i należy je zwrócić w stanie nienaruszonym (opakowanie Produktu może zostać otwarte, ale nie może ulec zniszczeniu). Nie narusza to ani nie ogranicza prawa Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, na zasadzie wskazanej w ust. 1, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w np. 10 ust. 3 Ustawy, tj.
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient pokrywa Koszty dostawy, jak i koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany przyjmować zwrotów odsyłanych za pobraniem.

§ 8
Reklamacje, gwarancje

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Każdy zakupiony towar w sklepie www.sklep.dobex-dobczyce.pl jest fabrycznie nowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Większość towarów posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej produktu. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, podstawą reklamacji będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę. Reklamacje na podstawie faktury VAT będą rozpatrywane w okresie do 1 roku od dnia wystawienia faktury.
 3. Oferowany produkt w Sklepie może być używany. W takim przypadku warunki gwarancyjne są określane w opisie Produktu w Sklepie.

§ 9
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
 3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
 4. Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, takich jak: ofert, informacji o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie www.sklep.dobex-dobczyce.pl. Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.sklep.dobex-dobczyce.pl w zakładce newsletter.

§ 11

Pliki Cookies

 1. Wykorzystujemy pliki cookies i podobnych technologi m. in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczącą cookies.
 2. Co to są pliki Cookies? Zajrzyj na stronę: http://wszystkoociasteczkach.pl
 3. W celu wyłączenia przechowywania plików Cookies należy zastosować się do instrukcji używanej przeglądarki internetowej. 

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
 2. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia.
 3. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®